TECHNIK EKONOMISTA – CZERWIEC 2011

Zadanie nr 4 (egzamin zawodowy)

Przedsiębiorstwo Produkcyjne TOBIASZ sp. z o.o. z Krakowa zajmuje się
produkcją drzwi z płyty laminowanej. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT.

egzamin zawodowy technik ekonomista
W maju 2011 r. w przedsiębiorstwie miały miejsce następujące zdarzenia
gospodarcze:

- 05.05.2011 r. zakupiono w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym BOMAR sp. z o.o.
płyty laminowane – Załącznik 5,

- 05.05.2011 r. przyjęto do magazynu zakupione płyty laminowane po rzeczywistej
cenie zakupu w ilości zgodnej z dowodem zakupu,

- 09.05.2011 r. wydano z magazynu do produkcji po rzeczywistej cenie zakupu
płyty laminowane w ilości 100 sztuk,

- 26.05.2011 r. sporządzono kalkulację doliczeniową i obliczono jednostkowy
rzeczywisty koszt wytworzenia drzwi wewnętrznych i zewnętrznych,

- 27.05.2011 r. przyjęto z produkcji do magazynu wyroby gotowe po rzeczywistym
koszcie wytworzenia

- ……………………………
testy zawodowe
Opracuj projekt realizacji prac
obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa
Produkcyjnego TOBIASZ sp. z o.o. w maju 2011 r., sporządzenie kalkulacji kosztów
wytworzenia wyrobów gotowych, ewidencję operacji gospodarczych z maja 2011 r.
oraz analizę i ocenę rentowności kapitału własnego w Przedsiębiorstwie
Produkcyjnym TOBIASZ sp. z o.o. w latach 2009 – 2010 r. Wykonaj prace wynikające
z projektu realizacji prac.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
 2. Założenia wynikające z treści zadania oraz załączonej dokumentacji.
 3. Wykaz prac związanych ze sporządzeniem kalkulacji kosztów wytworzenia
  wyrobów gotowych oraz wykaz prac związanych ze sporządzeniem dokumentów
  dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa Produkcyjnego TOBIASZ sp. z o.o.
  w maju 2011 r.
 4. Wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych z maja 2011 r.
  w programie finansowo-księgowym.
 5. Wykaz operacji gospodarczych wraz z dowodami stanowiącymi podstawę
  księgowania, dotyczących zdarzeń gospodarczych z maja 2011 r. ujętych w
  tabeli dekretacyjnej.
 6. Wykaz prac związanych z analizą rentowności kapitału własnego w latach
  2009-2010.
 7. Sporządzoną kalkulację doliczeniową jednostkowego kosztu wytworzenia
  wyrobów gotowych.
 8. Komplet sporządzonych i wydrukowanych z programu komputerowego
  dokumentów (po jednym egzemplarzu) dotyczących zdarzeń gospodarczych z maja
  2011 r.
 9. Sporządzoną w programie finansowo-księgowym ewidencję operacji
  gospodarczych z maja 2011 r. wraz z wydrukowanym zestawieniem obrotów i sald
  oraz dziennikiem księgowań.
 10. Sporządzoną analizę i ocenę rentowności kapitału własnego w
  Przedsiębiorstwie Produkcyjnym TOBIASZ sp. z o.o. w latach 2009-2010.

sprawdzian szóstoklasisty

Do rozwiązania zadania wykorzystaj:

 • Załącznik 1. Dane identyfikacyjne Przedsiębiorstwa Produkcyjnego
  TOBIASZ sp. z o.o.
 • Załącznik 2. Dane identyfikacyjne odbiorcy
 • Załącznik 3. Informacje dodatkowe dotyczące działalności
  Przedsiębiorstwa Produkcyjnego TOBIASZ sp. z o.o.
 • Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.05.2011 r. (w
  zł)
 • Załącznik 5. Fakturę VAT wystawioną przez Przedsiębiorstwo
  Produkcyjne BOMAR sp. z o.o.
 • Załącznik 6. Tabelę kalkulacyjną przedstawiającą kształtowanie się
  kosztów bezpośrednich i pośrednich produkcji
 • Załącznik 7. Wzór tabeli kalkulacyjnej Załącznik 8. Wybrane pozycje
  z bilansu oraz rachunku zysków i strat z lat 2009-2010
 • Załącznik 9. Wykaz wybranych kont księgi głównej
 • Załącznik 10. Wykaz wybranych wskaźników
ogtzuq